Muslimsk gymnasium mister offentligt tilskud

Muslimsk gymnasium mister offentligt tilskud

 

Endnu en muslimsk undervisningsinstitution har mistet sit offentlige tilskud.

 

Gymnasieskolen Hindholm STX mellem Slagelse og Næstved har fra den 1. marts fået tilbageholdt sit tilskud og risikerer samtidig at blive pålagt at betale modtaget tilskud siden den 7. december tilbage. Samtidig har den i et brev fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) fået at vide, at en godkendelse til at give undervisning til den almene studentereksamen også vil blive tilbagekaldt.

Baggrunden er ifølge brevet til skolen, at der er rejst tvivl om skolens uafhængighed på grund af tætte relationer til den tyrkiske DIKEV fonden. Bl.a. har skolen ikke betalt for leje af bygninger til fonden og har modtaget rente- og afdragsfrie lån fra den. I brevet rejser STUK også et spørgsmålstegn omkring den religiøse praksis på skolen. Der står:

»Styrelsen skal desuden oplyse, at styrelsen den 5. februar 2018 har modtaget en henvendelse, hvoraf det fremgår, at eleverne på skolen forventes at udføre særlige religiøse praksisser (bøn fem gange dagligt), og at de ansatte på skolen er Erdogan-tilhængere og forventer, at eleverne også er det. Styrelsen skal bede skolen forholde sig til disse oplysninger og indsende sine kommentarer herom til styrelsen senest den 9. marts 2018.«

Styrelsen har i brevet også påtalt, at skolen reelt drives uden en daglig leder, da skolens rektor har været sygemeldt, og at skolen ikke kan levere en opgørelse over mængden af undervisning i de enkelte fag. Under et besøg på skolen konstaterede tilsynet bl.a., at undervisningen i kemi, fysik og matematik foregik uden, at underviseren havde de tilstrækkelige kompetencer. STUK konstaterer i det hele taget en lang række mangler og uregelmæssigheder i fagene, og kalder også skolens håndtering af et meget højt elevfravær for »utilstrækkelig.« Heller ikke en stor del af skolens lærere opfylder lovkravene.

»Styrelsen finder på denne baggrund, at skolen i væsentligt omfang fortsat mangler det nødvendige studieadministrative overblik og varige ledelseskompetencer til at sikre, at eleverne kan gennemføre uddannelsen med en tilstrækkelig kvalitet. Endvidere er der fortsat begrundet tvivl om, om eleverne modtager den påkrævede mængde undervisning, og om det er realistisk, at eleverne kan nå at afslutte alle fag indenfor en tidsramme på tre år,« står der i brevet.

En række muslimske friskoler er kommet under tilsyn som led i en skærpet kurs overfor friskoler, der ikke lever op til lovkravene om f.eks. frihed, folkestyre og uafhængighed. Senest fik den københavnske friskole Iqra Privatskole et pålæg om at tilbagebetale godt 16 mio. kr., svarende til godt otte måneders statsligt tilskud, fordi der ifølge STUK var sket alvorlige lovbrud på skolen i 2017. Derimod fik den lov at beholde sit tilskud fremadrettet, dog er den stadig under skærpet tilsyn. Tidligere har Al-Salam Skolen i Odense og Nord-Vest Privatskole i København måttet lukke på grund af mistede tilskud. Også Lykkeskolen i Aarhus er under skærpet tilsyn.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra hverken Hindholms rektor eller skolens bestyrelsesformand. Skolen har ifølge dens hjemmeside 40 elever fordelt på to klasser – 1.g og 2.g. Heraf bor de fleste på den muslimske Mina Hindholm Efterskole, der er nær tilknyttet gymnasieskolen.

Skolen skal senest den 9. marts komme med en eventuel indsigelse mod afgørelsen, hvorefter STUK vil træffe sin endelige beslutning. Styrelsen har også sendt et informationsbrev til elever og forældre på Hindholm STX, der fortæller, hvordan skolens elever kan tage studentereksamen et andet sted. Informationsbrevet bedes skolen uddele til forældrene.

Mina Hindholm Efterskole er også under ministeriets tilsyn, men er ikke berørt af den påtænkte afgørelse.

 

 

 

 

 

Kilde Jyllands-Posten